Daat sin mir...


- Président: Eberhardt Sylvain


- Vice-Président & Trésorier: Crelo Claude


- Secrétaire générale: Barthel Marc


- Secrétaire adjoint hors comité: Cindy 

   Barthel-Thommes


- Aide-Secrétaire hors comité: Sabrina

   Eberhardt-Pettinger


- Porte drapeau: Crelo Calude et Poorters

   Roland


- Fourrier & Food: Schenal Fabrice et Heinen

   Christian


- Sports & Loisire: Tollardo Mike et Pettinger

   Kim


- Marchendising & Web: Ortolani Sandro et

   Kintziger Thierry


- Membre Comité: Karpen AntoineEng top Équipe mat vill Energy an Wöllenskraaft. Mir hoffen, daß eis Faamill wiest an wiest, well nëmmen zesummen sin mer stark 💪🏻.


Wichteg ass, daß et eisen Memberen, deenen et schlächt geet, seier erem gudd geet an daßen mer den Veteranstatut, offiziell, fir all Friddenszaldot kreien.


Een, deen eis finanziell ënnert d‘Ärm gräifen wëll, well d’Gelder gin leider ömmer gebraucht, kann daat gär maachen, um AACSPL ASBL IBAN LU61 1111 0236 2655 0000


Eis Kontakter fönnste op Facebook oder ganz önnen op deser Säit.